Licencja na transport osób

Warunki związane z wymogiem zdolności finansowej Przewoźnika drogowego niezbędnej do uzyskania licencji na transport drogowy. Przepisy obowiązujące po 4 grudnia 2011.

W celu spełnienia wymogu przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przewoźnik wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem rezerwowym w wartości, co najmniej równej 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczenia spełniającego wymóg uzyskania licencji na: www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl
tel. 664 723 723
tel. 022 423 59 38
GG 22449212
skype: http://www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE przedsiębiorca transportu drogowego musi posiadać niezbędną zdolność finansową konieczną do zapewnienia należytego rozpoczęcia działalności i należytego zarządzania. Gwarancja bankowa lub ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej może stanowić dla przedsiębiorców prosty i opłacalny ekonomicznie sposób wykazania zdolności finansowej. ubezpieczenia do licencji transportowej

Dla celów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego wartość EUR ustala się co roku w walutach krajowych państw członkowskich, które nie uczestniczą w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej. Stosowane kursy odpowiadają opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego roku. Sposobem na odstąpienie od gromadzenia rezerw finansowych jest, aby przewoźnik wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo odpowiednio na kwotę 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. Licencje przewozowe ubezpieczenie

Tags: , , ,

Comments are closed.