Postępowanie INTRASTAT

Na 2013 r. ustalono następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej:
próg podstawowy INTRASTAT:
dla przywozu 1.100.000 zł.;
dla wywozu 1.100.000 zł.
próg szczegółowy INTRASTAT:
dla przywozu 42.000.000 zł.;
dla wywozu 76.000.000 zł.

System INTRASTAT jest to system statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. System INTRASTAT w Polsce funkcjonuje od 1 maja 2004 r.
W Polsce za gromadzenie/zbieranie, przetwarzanie, kontrolowanie i przekazywanie danych odpowiedzialna jest Polska Administracja Celna. Głównym partnerem Polskiej Administracji Celnej w zakresie metodologii systemu INTRASTAT i odbiorcą danych jest Główny Urząd Statystyczny.

Obowiązek/Powinność/Zlecenie przekazywania informacji/wiadomości/dane dotyczy tych podmiotów, których wartość przywozu lub wywozu przekracza ustalone i ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości tzw. progów statystycznych publikowanych corocznie w programie badań statystycznych statystyki publicznej wprowadzanym w formie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

Podmiot, na którym ciąży obowiązek sprawozdawczy, a który nie będzie prawidłowo wykonywać nałożonych na niego obowiązków, będzie narażony na sankcje karne określone w Ustawie Prawo Celne z 19 marca 2004 r.
W myśl przepisów prawa celnego Osobą/Jednostką/Człowiek/Postać zobowiązaną do przekazywania informacji/wiadomości/wiedza/zasób wiedzy/dane w ramach systemu INTRASTAT jest osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest podatnikiem VAT i realizuje wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej.

Podmioty (przedsiębiorcy) zobowiązane do przekazywania danych dotyczących ich obrotów towarowych z krajami/państwami Unii Europejskiej są zobligowane do dokonywania zgłoszeń na DEKLARACJI INTRASTAT – PRZYWÓZ i DEKLARACJI INTRASTAT – WYWÓZ. Jest to zbiorcza, miesięczna informacja o dokonanych w ciągu danego okresu sprawozdawczego przywozach i wywozach towarów.
Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego dokonano wewnątrzwspólnotowe wymiany towarowej (wywozu lub przywozu towarów). Istnieje możliwość przekazywania informacji/danymi obejmującej okres krótszy niż miesiąc w formie deklaracji częściowej, jednak te częściowe informacje/wiadomości muszą łącznie obejmować cały miesięczny okres sprawozdawczy.

Tags: , , ,

Comments are closed.