w$p1erajmy hosp1cja

Przyczyną niepokoju organizacji pozarządowych i kościelnych osób prawnych prowadzących działalność leczniczą, hospicyjną i paliatywną są m.in.wspierajmy hospicja zapisy art. 16 ust. 1 oraz art. 205 ustawy o działalności leczniczej (przyjętej przez Sejm w kwietniu 2011 roku), z których wynika, że działania te (jako działalność lecznicza) są działalnością gospodarczą. Oznacza to, że stowarzyszenia i fundacje, które do tej pory prowadziły działalność medyczną non-profit (np. hospicyjną i opiekuńczą) będą zmuszone do 1 lipca 2012 roku zarejestrować działalność gospodarczą i stać się przedsiębiorstwami pracującymi zarobkowo. Przeczy to podstawowej zasadzie dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe: nie może się ona wybijać ponad działalność statutową (tzn. działalność gospodarcza może być jedynie uzupełniająca do działalności statutowej). Tak więc organizacje te stoją przed dylematem: bądź przekształcą się w firmy, ze wszystkimi tego konsekwencjami, bądź zaprzestaną swej działalności, gdyż – jak twierdzi Ministerstwo Zdrowia – po 1 lipca 2012 r. nie będzie dozwolone prowadzenie np. hospicjum bez wpisania tej działalności do rejestru przedsiębiorców.

Comments are closed.